Add to Compare

Add to wishlist

NATIONAL

BATTERY R14NT/2SL BLACK NATIONAL | NATIONAL | R14NT/2SL

SKU:  103777
0 Reviews

40.00 THB

  • อายุการใช้งานมากกว่าถ่านคาร์บอนทั่วไป
  • 0% Mercury and cadmium added
  • อายุการเก็บรักษา 3 ปี
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


BATTERY R14NT/2SL BLACK NATIONAL

  • อายุการใช้งานมากกว่าถ่านคาร์บอนทั่วไป
  • 0% Mercury and cadmium added
  • อายุการเก็บรักษา 3 ปี
  • ไม่มีสารปรอท หรือแคดเมี่ยม ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
BATTERY
Brand NATIONAL
Color BLACK
Size C