Add to Compare

Add to wishlist

DYNO

DYNO 1GL #P-1200 OLD PLASTER PRIMER | DYNO | 1200 001

SKU:  292470
0 Reviews

449.00 THB

  • ใช้สำหรับทารองพื้น ปูนเก่าหรือสีเก่าที่เป็นฝุ่นชอล์ค
  • ซึมเข้าพื้นผิวได้ดี
  • ทำให้ฝุ่นอันเนื่องจากการเสื่อมสภาพ มีการยึดเกาะดีขึ้น
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


DYNO 1GL #P-1200 OLD PLASTER PRIMER

  • ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิว
  • สามารถป้องกันเชื้อราตะไคร่น้ำ
  • ทนต่อด่างในปูน
OLD PLASTER PRIMER
Brand DYNO
Subbrand DYNO
Size 1GL
Material ACRYLIC
Height (cm) 19
Width (cm) 18.5
Depth (cm) 18.5
COLOR NO. #P-1200