Add to Compare

Add to wishlist

GREEN MATE

BIOLOGICAL GREASE TRAPS 150G GREEN MATE | GREEN MATE |

SKU:  45877
0 Reviews

75.00 THB

  • Greenmate SM 700 เป็นจุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus sp. และ Pseudomonas ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่กินของเสียอินทรีย์ต่าง ๆ
  • รวมทั้งกระดาษชำระที่อยู่ในถังเกรอะเป็นอย่างดี ผลิตจากหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผ่านการเพาะเลี้ยงมาเป็นพิเศษ
  • มีสารอาหารเป็นส่วนผสมเพื่อให้เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต คงอยู่ได้ยาวนานกว่าจุลินทรีย์อื่น ๆ ด้วยวิธีการผลิต Bio-technology
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


BIOLOGICAL GREASE TRAPS 150G GREEN MATE

  • ผงจุลินทรีย์ ชนิดพิเศษ ที่ช่วยย่อยกากของเสียในถังส้วม
  • การย่อยกากของเสียจะมีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและช่วยยืดอายุการสูบส้วม
TOILET CLEANING CHEMICAL
Brand GREEN MATE
Size 150g
FORM POWDER
FEATURE MICROBE
FOR TOILET