Add to Compare

Add to wishlist

KITCHEN NEAT

DOUBLE ZIPPERBAG KITCHEN NEAT SANDWICH(40) | KITCHEN NEAT | DOUBLE ZIPPER SANDWIC

SKU:  1013831
0 Reviews

40.00 THB

  • ใช้สำหรับบรรจุอาหาร และสิ่งของทั่วไป
  • ผลิตจาก LDPE เกรด A 100%
  • ถุงซิป 2 ชั้น ป้องกันการรั่วไหลของอาหารได้ดียิ่งขึ้น
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


DOUBLE ZIPPERBAG KITCHEN NEAT SANDWICH(40)

  • ใส่อาหารได้อเนกประสงค์
  • ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนในอาหาร
  • รักษาความสะอาดของอาหารได้ดี
  • มีซิปล๊อคปิดสนิท
  • ช่วยรักษาอุณหภูมิ
  • ถนอมอาหารให้ใหม่สดและป้องกันกลิ่นต่างๆ
Zipper Bag
Material LDPE
Height (cm) 6.5
Width (cm) 18.5
Depth (cm) 6