Add to Compare

Add to wishlist

RAINDROP

RAINDROP BIG-90 WATER DISPENSER PACK 5 | RAINDROP | BIG-90

SKU:  203304
0 Reviews

39.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


RAINDROP BIG-90 WATER DISPENSER PACK 5

         หัวจ่ายน้ำสำหรับรดน้ำงานเกษตรกรรม หรืองานรดน้ำสวนภายในบ้านที่มีบริเวณกว้าง โดยให้รัศมีวงเปียก 3 - 4.5 เมตร เม็ดน้ำจะมีขนาดเล็กทำให้ซึมลงพื้นผิวดินได้ดี ไม่เกิดน้ำขังหรือเปียกชื้นสะสม

คำแนะนำในการใช้งาน

  • หลีกเลี่ยงการใช้งานกับน้ำแรงดันสูง
  • ห้ามใช้ร่วมกับน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างสูง