Add to Compare

Add to wishlist

RAINDROP

RAINDROP MAXI WATER DISPENSER PACK 5 | RAINDROP | MAXI PACK 5

SKU:  63811
0 Reviews

39.00 THB

Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


RAINDROP MAXI WATER DISPENSER PACK 5

         หัวจ่ายน้ำสำหรับรดน้ำงานเกษตรกรรมพุ่มไม้ขนาดใหญ่ และปลูกห่างกันไม่เกิน 1 เมตร โดยหัวจ่ายน้ำ RAINDROP MAXI สามารถสร้างรัศมีวงเปียกได้ 0.7 เมตร ช่วยให้การรดน้ำไม่ขังจนชื้นแฉะเกินไปด้วยอัตราการจ่ายน้ำประมาณ 120 ลิตร/ชม.

คำแนะนำในการใช้งาน

  • หลีกเลี่ยงการใช้งานกับน้ำแรงดันสูง
  • ห้ามใช้ร่วมกับน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างสูง