Add to Compare

Add to wishlist

TOA

NO.80 TOA STEEL SANDPAPER | TOA | T10186888700080

SKU:  82175
0 Reviews

19.00 THB

  • กระดาษเคลือบด้าน ออกแบบพิเศษ มีความเหนียว คงทน ไม่เปื่อย ยุ่ย หรือฉีกขาดง่าย
  • ผิวกระดาษทรายมีการยึดเกาะกับแป้นขัดกระดาษที่รองรับได้ดีเยี่ยม ไม่ลื่น ทำให้สะดวกในการใช้งาน
  • เม็ดทรายมีการยึดเกาะแน่นกับแผ่นกระดาษ ไม่หลุดล่อนง่าย
Check Availability for delivery
Check Availability for Store Pick up

Add to Compare

Add to wishlist


NO.80 TOA STEEL SANDPAPER

  • เนื้อกระดาษทราย ใช้ได้นาน
  • ให้ความละเอียดของชิ้นงาน
  • ใช้งานง่าย
STEEL
Brand TOA
Size NO.80
Material SILICON CARBIDE
TYPE SHEET