1284

ช้อปดีมีคืน ช้อปสินค้าบริการสูงสุด 30,000.-
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565
สาขาที่ร่วมรายการ :
ที่ โฮมโปรทุกสาขา
มาตรการ ‘ช้อปดีมีคืน’ เป็นกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลเสียภาษีเงินได้ ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่เกิน 30,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น

เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน
1.ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ จากผู้ประการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เฉพาะในประเทศ)
2.ระยะเวลา 1 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565
3.ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4.สินค้าพิเศษที่สามารถนำมาใช้สิทธิได้
4.1.หนังสือ ค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ไม่รวมหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งรูปแบบที่เป็นกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์)
4.2.สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
4.3.ทั้ง 4.1 และ 4.2 ซื้อจากผู้ขายที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็สามารถใช้สิทธิได้
5.สินค้าและ/หรือบริการ ที่ไม่เข้าสามารถนำมาใช้ได้ในรายการช้อปดีมีคืน
5.1.สุรา เบียร์ ไวน์
5.2.ยาสูบ
5.3.น้ำมันและก๊าซ ที่ใช้กับยานพาพนะ
5.4.ค่าซื้อรถยนต์ และ/หรือ รถจักรยานยนต์
5.5.หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
5.6.ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
5.7.ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวตามกฏหมายนำเที่ยว
5.8.ค่าที่พักในโรงแรม
5.9.ค่าสาธารูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต
5.10.ค่าบริการที่มีระยะเวลาการให้บริการเกินช่วงวันที่ที่กำหนด (1 ม.ค.65 – 15 ก.พ.65)
5.11.ค่าประกันวินาศภัย
บุคลลที่สามารถใช้สิทธิ์ ‘ช้อปดีมีคืน’

• ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกคนในปี 2565 ที่ยื่นภาษีในปี 2566 (ไม่เป็นนิติบุคคล) เอกสารที่ต้องใช้ในการ ลดหย่อนภาษี
• ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการ ขอใบกำกับภาษีได้จากเจ้าหน้าที่ ที่หน้าสาขา HomePro ที่ท่านทำการสั่งซื้อ

ช่วยลดภาษีเงินได้ที่ต้องเสียลงได้ ตามอัตราภาษีเงินได้ของแต่ละบุคคล ดังนี้
อัตราภาษีเงินได้ ภาษีที่สามารถประหยัดได้
5% 1,500
10% 3,000
15% 4,500
20% 6,000
25% 7,500
25% 7,500
30% 9,000
35% 10,500


สอบถามเพิ่มเติม Call Center 1284

 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
1 เมษายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565
01 Jan. 2022 – 31 Dec. 2022
01 Jan 2022 – 31 Dec 2022