ประวัติโฮมโปร

ประวัติโฮมโปร
บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้า และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า "โฮมโปร" (HomePro) ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ
2538

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 โดยเป็นการร่วมลงทุนของ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ และ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ บริษัทฯ เริ่มต้นเปิดดำเนินการที่สาขารังสิตในเดือนกันยายน 2539 เป็นแห่งแรก โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โฮมโปร” (HomePro)

  ประวัติโฮมโปร
ประวัติโฮมโปร  
2544

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 29 พฤษภาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 150 ล้านบาท ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 30 ตุลาคม 2544 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “HMPRO”

2547

บริษัทฯ สร้างศูนย์กระจายสินค้าบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2547 พร้อมทั้งมีการขยายอาคารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต

  ประวัติโฮมโปร
ประวัติโฮมโปร  
2549

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารพื้นที่ให้เช่า พร้อมกับให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค เริ่มต้นดำเนินการในไตรมาสแรก ปี 2549 ที่โครงการ “หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ” (Hua-Hin Market Village)
และในปี 2549 บริษัทฯ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100

2553

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET 50  และได้เปิดดำเนินการครบ 15 ปี มีสาขาทั้งสิ้น 40 แห่ง เป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 19 แห่ง ในต่างจังหวัด 21 แห่ง

  ประวัติโฮมโปร
ประวัติโฮมโปร  
2556

บริษัทฯ เริ่มต้นขยายธุรกิจใหม่เพื่อรองรับตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าเกี่ยวกับบ้าน โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เปิดศูนย์รวมสินค้าเกี่ยวกับบ้านและวัสดุก่อสร้างครบวงจร จำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งและค้าปลีกภายใต้ชื่อ “เมกา โฮม” (Mega Home) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มช่าง ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ เปิดดำเนินการที่สาขารังสิตเป็นแห่งแรก ในปี 2556
และในวันที่ 4 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการคลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2557

บริษัทฯ เริ่มต้นขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยจดทะเบียนจัดตั้ง Home Product Center (Malaysia) SDN. BHD. ขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านที่ประเทศมาเลเซีย และเปิดดำเนินการสาขาแรกที่ศูนย์การค้า ไอโอไอ ซิตี้มอลล์ (IOI City Mall) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในเดือนพฤศจิกายน 2557

  ประวัติโฮมโปร
ประวัติโฮมโปร  
2558

บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมิน และรับรางวัลในระดับสากลและระดับประเทศ อาทิ

  • ได้รับการประเมินให้อยู่ในดัชนี MSCI Global Sustainability Index โดย Morgan Stanley Capital International ที่ระดับ A
  • ได้รับรางวัล SET Award 2015 รางวัลดีเด่น ด้านผลการดำเนินงาน (Best Company Performance)
  • ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) โดยสถาบันไทยพัฒน์
2559

บริษัทฯ เริ่มต้นนวัตกรรมแห่งการบริการ “Home Makeover” งานบริการปรับปรุงบ้านทั้งหลัง ที่มีทีมช่างผู้ชำนาญคอยดูแลตั้งแต่เริ่มจนจบงาน อีกทั้งยังช่วยควบคุมงบประมาณ และรับประกันคุณภาพ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับคะแนนการประเมิน และรับรางวัลในระดับสากลและระดับประเทศ อาทิ

  • ได้รับการประเมินให้อยู่ในดัชนี MSCI Global Sustainability และ MSCI Global SRI Indexes โดย Morgan Stanley Capital International ที่ระดับ A
  • ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) โดยสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  • ผลการประเมินคุณภาพงานประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
  • ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good ASEAN 5 Index ซึ่งเป็นดัชนีที่รวบรวม บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินคะแนนด้าน ESG
  • ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมกับได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2016 ประเภท รางวัล Rising Star
  ประวัติโฮมโปร
ประวัติโฮมโปร  
2560

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560