ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
Wed
คำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของผู้ยื่นคำร้อง

 

ผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือไม่

ประเภทผู้ยื่นคำร้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูลที่ประสงค์จะใช้

ประเภทสิทธิ เรื่องที่ขอให้ดำเนินการ

การรับทราบและยินยอม

ข้อสงวนสิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบว่า หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอของผู้ยื่นคำร้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอดังกล่าว
  • คำร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น กรณีไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ที่บริษัทฯ หรือเจ้าของข้อมูลไม่มีสิทธิตามที่ร้องขอ เป็นต้น
  • คำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอฟุ่มเฟือย เช่น เป็นคำร้องขอที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ มีเนื้อหาเดียวกันซ้ำซ้อนกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
  • บริษัทฯ มีเหตุผลอันสมควรตามกฎหมายที่จะปฏิเสธคำร้องขอของเจ้าของข้อมูล โดยเจ้าของข้อมูลสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้ในหัวข้อ “สิทธิของท่าน” ในเอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ใช่ผู้สมัครงานหรือพนักงานของบริษัทฯ) ซึ่งปรากฏที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.homepro.co.th/data-privacy หรือในเอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Employee Privacy Notice) (ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้สมัครงานหรือพนักงานของบริษัทฯ) ซึ่งสามารถหาได้ที่ [www.homepro.co.th/Employee Privacy Notice]

ทั้งนี้ โดยปกติบริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่างชัดเจนว่าคำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ คำร้องขอที่ซ้ำซ้อนเกินสมควร บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสมควร

เมื่อพิจารณาเหตุผลในการร้องขอตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลในการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องและเจ้าของข้อมูลทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากคำขอของผู้ยื่นคำร้องมีความซับซ้อน หรือมีการยื่นคำขอหลายคำขอ โดยในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผู้ยื่นคำร้องและคอยรายงานความคืบหน้าให้ทราบ

การรับทราบและยินยอม

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลและ/หรือผู้ยื่นคำร้องซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมได้จากคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลฉบับนี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยข้อมูลในคำร้องขอใช้สิทธิฉบับนี้ อาจถูกเปิดเผยไปยังบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น และจะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าบริษัทฯจะปฏิบัติตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลเสร็จสิ้น หรือจนกว่ากระบวนการโต้แย้งหรือปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสิ้นสุดในกรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจปฏิบัติตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลได้โดยมีเหตุผลอันสมควรตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ผู้ยื่นคำร้องได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของคำร้องขอฉบับนี้อย่างละเอียดแล้ว และยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้แจ้งให้แก่บริษัทฯ ทราบนั้นเป็นความจริงถูกต้อง ผู้ยื่นคำร้องเข้าใจดีว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยันอำนาจและตัวตนของผู้ยื่นคำร้องและเจ้าของข้อมูลนั้นเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ยื่นคำร้อง หากผู้ยื่นคำร้องให้ข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยเจตนาทุจริต บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ยื่นคำร้องและบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำร้องเพื่อการตรวจสอบดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป