เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
1. บทนำ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม รักษาข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และโปร่งใส เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“ เอกสารฯ”) ระบุเหตุผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมจากลูกค้าและบุคคลต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย และวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลดังกล่าว
2. การบังคับใช้
เอกสารฯ นี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบริการของบริษัทฯ เช่น
 • “บริการของบริษัทฯ” ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
 • “บริการของคู่ค้า” ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการแก่บริษัทฯ โดยบริษัทคู่ค้าหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ เช่น การจัดส่งสินค้า การติดตั้งสินค้า การให้บริการซ่อมแซมสินค้าแก่ลูกค้าของบริษัทฯ
 • “บริการผู้มาเยือน” ได้แก่ การจัดหาโดยบริษัทฯ ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดให้แก่ผู้มาเยือนในส่วนสำนักงานของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงลูกค้า หรือผู้มาติดต่ออื่น ๆ
 • ทั้งนี้ รวมไปถึง การดำเนินการอย่างใด ๆ กับข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการต่าง ๆ ข้างต้น การบริหารจัดการภายในบริษัทฯ และการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของบริษัทฯ
  การอ้างถึงคำว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” ในเอกสารฯ นี้ เป็นการอ้างถึงบุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวนั้นถูกประมวลผลโดยหรือในนามของบริษัทฯ เกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ บริการของคู่ค้า หรือบริการผู้มาเยือน อนึ่ง
 • การอ้างถึงคำว่า “ลูกค้า” หรือ “คู่ค้า” ในเอกสารฯ นี้ ให้รวมถึงลูกจ้าง พนักงาน กรรมการ หรือตัวแทนของลูกค้าหรือคู่ค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลด้วย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวนั้นถูกประมวลผลโดยหรือในนามของบริษัทฯ และ
 • เอกสารฯ นี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล (รวมถึงลูกจ้างหรือพนักงานของบุคคลนั้น) ซึ่งอาจจะเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม หรือคู่ความหรือคู่พิพาทในการกระบวนการทางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
 • การอ้างถึงคำว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา” ในเอกสารฯ นี้ เป็นการอ้างถึงบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อย
3. ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูล” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (anonymous data)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวในกรณีจำกัด เช่น ข้อมูลเรื่องศาสนา โปรดพิจารณารายละเอียดของการเก็บข้อมูลเฉพาะกรณีดังกล่าว ในข้อ 4 (วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่านโดยบริษัทฯ) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวในกรณีจำกัด ซึ่งกรณีเช่นนี้จะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ (เช่น กรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน) หรือกรณีที่ท่านให้ข้อมูลนั้นซึ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการบางประเภทของบริษัทฯ หรือในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม
บริษัทฯ อาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายช่องทาง เช่น:
 • บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง จากการที่ท่านได้ทำการสมัครสมาชิก HomeCard หรือ Home Service กับบริษัทฯ หรือจากการสมัครขอใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือจุดให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท หรือจากการติดต่อต่าง ๆ ของท่านในทุกช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ยังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากบุคคลที่สาม หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือจากแหล่งอื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่น ๆ ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ยังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทหรือโดยที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเอง เช่น ประวัติการสั่งซื้อสินค้าและการใช้บริการของบริษัท การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือข้อมูลกล้องวงจรปิดของบริษัทฯ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ใช้
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดแบ่งข้อมูลของท่านออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามท้ายนี้ โดยระบุข้อกำหนดการใช้ข้อมูลในแต่ละประเภทโดยบริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวได้นำมาใช้ในเอกสารฯ ฉบับนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ:
 • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัย สภาพที่พักอาศัย จำนวนผู้พักอาศัย รายละเอียดการเดินทางไปที่พักอาศัย ภาพถ่ายที่พักอาศัย ภาพถ่ายของท่าน สัญชาติ รายได้ต่อครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น
 • ข้อมูลที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรสมาชิก HomeCard หรือ Home Service หรือเอกสารระบุตัวตนอื่น ได้แก่ (1) ชื่อและนามสกุล (2) หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรสมาชิก HomeCard หรือ Home Service Card (3) วันเดือนปีเกิด (4) ที่อยู่ (5) ภาพถ่ายของผู้ถือบัตร (6) หมู่เลือด และ (7) ศาสนา รวมถึงรหัสลูกค้า รหัสผ่านบัญชี HomeCard หรือ Home Service และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เช่น (1) หมายเลขโทรศัพท์ (2) หมายเลขโทรสาร (3) อีเมล (4) ที่อยู่ (5) ละติจูด-ลองจิจูด สถานที่โครงการ พื้นที่ก่อสร้าง โครงการต่าง ๆ รวมถึง รูปถ่ายและแผนที่สถานที่โครงการหรือสถานที่ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านใช้เพื่อติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ชื่อบัญชี หรือรูปถ่าย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ชื่อและนามสกุลของกรรมการ ผู้ถือหุ้น และที่อยู่ของกรรมการและผู้ถือหุ้น
 • ข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ได้แก่ (1) เลขรหัสประจำบ้าน (2) ที่อยู่ (3) ประเภทและลักษณะบ้าน (4) สัญชาติ (5) เพศ (6) ชื่อและนามสกุลของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด (7) เลขประจำตัวประชาชนของบิดามารดา (8) สัญชาติของบิดามารดา และ (9) ถิ่นที่อยู่เดิมของท่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับเรา เช่น ประวัติการซื้อ ประวัติการใช้บริการ ประวัติการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ซึ่งรวมถึงข้อมูลการเยี่ยมชมสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของสมาชิก เช่น ข้อมูลคะแนน HomeCard การสะสมคะแนน การแลกคะแนนเพื่อรับส่วนลด หรือรับโปรโมชัน รวมถึงข้อมูลจากบัตร Home Service Card
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเราในทุกช่องทาง ซึ่งอาจรวมถึงประวัติการสนทนาผ่านข้อความ ไฟล์เสียงสนทนา รายละเอียดของเรื่องที่สนทนา เช่น รายละเอียดของเรื่องการติดต่อ ปัญหา ข้อร้องเรียนบริการของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเอกสารการร้องเรียนการใช้สินค้าหรือบริการของเรา เช่น หนังสือระงับข้อพิพาท จดหมายจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจ เอกสารจากศาล และใบรับรองแพทย์ที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลอาชญากรรม
 • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับเรา ซึ่งอาจรวมถึงแรงจูงใจของท่านในการซื้อสินค้าหรือบริการของเรา
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของท่านที่มีความจำเป็นต้องเก็บเพื่อใช้ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย
ข้อมูลทางการเงินสำหรับการชำระหนี้
 • ข้อมูลที่ท่านให้บริษัทฯ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดของบัญชีธนาคาร และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อการชำระเงินต่าง ๆ
ข้อมูลกล้องวงจรปิด
 • ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดของบริษัทฯ
 • ข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าและข้อมูลภาพจำลองใบหน้า (facial recognition) ของท่าน
ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์
 • ข้อมูลคุกกี้ (Cookies) ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น รายการสินค้าที่ท่านเลือกชมล่าสุด ภาษาที่ท่านเลือกใช้ รายการสินค้าในตะกร้าของท่าน
บริษัทฯ มิได้มุ่งหรือประสงค์จะให้บริการแก่ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ในการติดต่อสื่อสารหรือกระทำการอย่างใดกับบริษัท และไม่ว่าผ่านช่องทางใด หากท่านมีความประสงค์จะกระทำการใดกับบริษัท ท่านรับทราบว่าจะต้องได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวเมื่อบริษัทฯ มีการให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์เฉพาะด้านซึ่งบริษัทฯ จัดให้หรือได้รับเท่านั้น
4. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่าน
 • บริษัทฯ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่าน และฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการใช้ข้อมูลนั้นตามตารางข้างล่างนี้ โดยบริษัทฯ ได้ระบุถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ที่ใช้เป็นฐานในการประมวลผลข้อมูลของท่านในกรณีที่เกี่ยวข้องด้วย
 • บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลของท่านบนฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งฐาน หรือแตกต่างไปจากที่แสดงในตารางข้างล่างนี้ ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่านในแต่ละกรณี กรุณาติดต่อ data_privacy@homepro.co.th หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานทางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ ใช้ในการประมวลผลข้อมูลของท่านในกรณีมีการอ้างอิงฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งฐานตามตารางท้ายนี้
ในส่วนของการบริการของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม ประเภทของข้อมูล ฐานทางกฎหมาย ที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อให้บริการและขายสินค้าแก่ลูกค้า เช่น การให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าผ่านทุกช่องทางการติดต่อ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ การดำเนินการส่งสินค้าแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า เช่น การบริการติดตั้งสินค้า การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า การซ่อมแซมสินค้า บริการอื่นที่บริษัทฯ ได้นำเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้แก่บริษัทผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ผู้ให้บริการ การเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยน คืน หรือซ่อมแซมสินค้าให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ การแลกรับผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่น) การรับฝากและคืนของที่รับฝากของลูกค้าในบริเวณสาขา การรับประกันความเสียหาย และการติดต่อลูกค้าเพื่อกรณีใดๆ ข้างต้น
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา
 • ข้อมูลทางการเงินสำหรับการชำระหนี้
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ
เพื่อให้บริการแก่สมาชิก HomeCard และ Home Service Card ในการจัดการข้อมูลสิทธิประโยชน์ของสมาชิก เช่น การสะสมคะแนน HomeCard หรือ Home Service Card การแลกคะแนนเพื่อรับส่วนลด หรือรับโปรโมชัน
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา
 • ข้อมูลทางการเงินสำหรับชำระหนี้
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ
เพื่อออกเอกสารตามคำร้องขอของลูกค้าหรือตามกฎหมาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ใบลดหนี้
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา
 • ข้อมูลทางการเงินสำหรับชำระหนี้
 • การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าของเรา หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับเรา หรืออาจเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม หรือผู้ฟ้องร้องในการพิจารณาคดีทางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมการชื้อของท่าน จัดกลุ่มลูกค้าเพื่อทำโปรโมชั่นต่าง ๆ สื่อสารสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก HomeCard และ Home Service Card แจ้งข่าวสาร ติดต่อเสนอขายสินค้าหรือบริการหรือนำเสนอโปรโมชั่นที่เหมาะกับท่าน การร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราในการจัด Campaign ร่วมกัน การติดตามคุณภาพการให้บริการและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา
 • ข้อมูลกล้องวงจรปิด
 • ความยินยอม
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อการพัฒนาการให้บริการในอนาคตของบริษัทฯ
ในส่วนของการบริการของคู่ค้า
วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม ประเภทของข้อมูล ฐานทางกฎหมาย ที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อรับท่านเข้ามาเป็นคู่ค้ารายใหม่ และเพื่อการเข้าทำสัญญากับคู่ค้า รวมถึงการเปิดบัญชีกับคู่ค้า การทำการตรวจสอบข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน การก่อการร้าย การคัดกรองผู้ถูกมาตรการลงโทษ การทุจริตฉ้อฉล รวมถึงการตรวจข้อมูลเบื้องต้นอื่น ๆ และเพื่อระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้รับจากอาญชากรรม หรือสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายหรือการฉ้อฉล เช่น การก่อการร้าย
เพื่อติดต่อประสานงาน จัดคิวงาน ติดตามงาน และบริหารจัดการการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การจัดการในการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเรียกเก็บ และการจัดเก็บและติดตามหนี้ของบริษัทฯ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลทางการเงินสำหรับการชำระหนี้
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
ในส่วนของการบริการผู้มาเยือนบริษัทฯ
วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม ประเภทของข้อมูล ฐานทางกฎหมาย ที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อการให้บริการแก่ผู้มาเยือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการสถานที่
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลกล้องวงจรปิด
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตรวจสอบและป้องกันการเข้าถึงสถานที่ประกอบการและพื้นที่หวงห้ามของบริษัทฯโดยไม่ได้รับอนุญาต
ในส่วนของการใช้ข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ข้างต้น เช่น
วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม ประเภทของข้อมูล ฐานทางกฎหมาย ที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน การติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียน และเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวกับข้อร้องเรียน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลกล้องวงจรปิด
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิหรือต่อสู้คดีทางศาลหรือการสอบสวนของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนและเพื่อการปรับปรุงการบริการของเรา
 • การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษา เช่น การจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร ไว้ที่ผู้ให้บริการคลังสินค้าหรือผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลอื่น เช่น Cloud
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา
 • ข้อมูลทางการเงินสำหรับการชำระหนี้
 • ข้อมูลทางการเงินสำหรับการชำระหนี้
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวกับข้อร้องเรียน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อประโยชน์ในการจัดการข้อมูลของบริษัทฯ
ข้อมูลกล้องวงจรปิด” จะถูกใช้เพื่อตรวจจับและป้องกันอาชญากรรม ตรวจจับและป้องกันเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ตรวจจับและป้องกันการการเข้ามาในสถานที่ของบริษัทฯ และพื้นที่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจจับและป้องกันการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง สนับสนุนงานสอบสวนกรณีความมั่นคง ความปลอดภัย และกิจการภายใน สนับสนุนการสอบสวนอาชญากรรม และเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการซักซ้อมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ในบางกรณีที่เป็นส่วนน้อยอาจจะมีการซ่อนกล้องวงจรปิดเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้การประมวลผลข้อมูลกล้องวงจรปิดเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลกล้องวงจรปิดในการระบุตัวตนลูกค้า VIP เพื่อการให้บริการและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การให้บริการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเมื่อลูกค้า VIP เข้ามาในบริเวณสาขา การจัดกลุ่มลูกค้า VIP เพื่อทำโปรโมชั่นและสื่อสารสิทธิประโยชน์ การแจ้งข่าวสาร การเสนอขายสินค้าหรือบริการ หรือนำเสนอโปรโมชั่นที่จัดทำเพื่อลูกค้า VIP โดยเฉพาะ การติดตามคุณภาพการให้บริการและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า VIP
กรณีที่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้บริษัทฯ
ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านตามกฎหมาย หรือจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านตามข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทฯ ทำไว้กับท่าน แต่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อได้รับการร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำ หรือจะเข้าทำกับท่าน (เช่น การให้บริการแก่ท่าน) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจต้องปฏิเสธที่จะให้บริการหรือรับบริการที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งท่านให้ทราบหากมีกรณีเช่นนี้ในเวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ จะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านในการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของท่าน หากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ซึ่งบริษัทฯ ต้องใช้ในการให้บริการดังกล่าวแก่ท่าน
5. การใช้คุกกี้ (Cookies) บนเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ (Cookies) หรือ Tags เพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร
เทคโนโลยีในการติดตามช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เช่น ทำให้เราสามารถตรวจสอบว่ามีการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและของเราในอดีตหรือไม่ เพื่อบันทึกประวัติการซื้อสินค้า หรือประวัติการเข้าเยี่ยมชม website การตั้งค่าภาษาของท่านไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของเราอีก
เมื่อท่านได้มีการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าคุกกี้แล้ว การตั้งค่าดังกล่าวจะนำไปใช้กับการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม อาจจะมีเหตุผลทางด้านเทคนิคที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ดังนั้น จึงไม่สามารถรับประกันได้ในกรณีเหล่านี้ เช่น การที่ท่านตั้งเบราว์เซอร์ของท่านใหม่ การลบคุกกี้ หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จากเบราว์เซอร์หรือเครื่องมืออื่น การตั้งค่าคุกกี้ที่ท่านทำไว้อาจสูญหายได้
ในหลาย ๆ กรณี ท่านสามารถควบคุมเทคโนโลยีในการติดตามโดยการใช้เบราว์เซอร์ของท่านเอง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้มีการตั้งค่าตามที่ท่านต้องการว่าให้มีการเตือนหรือยอมรับเทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้ หรือไม่ ถ้าเป็นไปได้ ท่านสามารถหาความสามารถเฉพาะของเบราว์เซอร์ของท่านและคำแนะนำในวิธีการใช้งานดังกล่าวได้จากคู่มือหรือไฟล์ช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน
การปฏิเสธ การจำกัดการใช้งาน หรือการปิดใช้งานเทคโนโลยีการติดตาม อาจทำให้ประสิทธิภาพของการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทลดลง หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ทั้งนี้รวมถึงกรณีต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ การบัญชี หรือการรายงาน เพื่อเป็นการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลของท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาถึงปริมาณ ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลของท่าน (sensitivity) ความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่าน และบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ด้วยวิธีการอื่นหรือไม่ ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ
โดยทั่วไป บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ตลอดอายุสมาชิก HomeCard หรือ Home Service (ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิก) หรือจนกว่าธุรกรรมระหว่างท่านกับเราจะสิ้นสุด และภายหลังจากนั้นตลอดระยะเวลาอายุความสูงสุดตามกฎหมาย (ทั้งนี้ กฎหมายไทยมีกำหนดระยะเวลาอายุความทั่วไปสูงสุดไม่เกิน 10 ปีนับจากวันสิ้นสุดสัญญา) อย่างไรก็ตามอาจมีกรณีที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่านั้น
ในกรณีของข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นระยะเวลาเพียง 30 วัน อนึ่ง หากข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดเกี่ยวข้องกับกรณีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทฯ อาจต้องเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลานานกว่าที่ระบุข้างต้น เช่น กรณีการสอบสวนเหตุอาชญากรรมในบริเวณสาขา หรือกรณีที่มีการใช้ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีต่าง ๆ
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บข้อมูลที่ใช้กับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อบริษัทฯ ที่ data_privacy@homepro.co.th หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions) ที่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
บริษัทฯ อาจต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นดังที่จะระบุท้ายนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ดังรายละเอียดในข้อ 4 (วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่านโดยบริษัทฯ)
 • ข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผยภายในบริษัทฯ บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของท่านกับกลุ่มบริษัทเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้บริการแก่ท่านด้วยคุณภาพสูงสุด
 • บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลต่อไปนี้เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้ (โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯ อาจเข้าทำกับท่าน)
 • (1) คู่ค้าของบริษัทฯ เช่น บริษัทผู้ผลิต จัดส่ง เปลี่ยน คืน และซ่อมแซมสินค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจในการติดต่อประสานงาน หรือจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับบริษัทฯ
  (2) บริษัทผู้รับประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้รับประกันภัยอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
  (3) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่หรือถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล โดยศาลที่มีเขตอำนาจ หรือโดยหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานด้านภาษี หรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน
  (4) ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านวิชาชีพของบริษัทฯ รวมถึงทนายความ นายธนาคาร ผู้สอบบัญชี นักบัญชี และผู้รับประกันภัย ที่ให้บริการงานให้คำปรึกษา กฎหมาย การธนาคาร การตรวจสอบ บัญชี หรือประกันภัยแก่บริษัทฯ
  (5) สถาบันการเงินที่ให้เงินทุนแก่บริษัทฯ
  (6) ผู้ให้บริการ ซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานดูแลระบบให้กับบริษัทฯ รวมถึงคลังสินค้าหรือผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลอื่น เช่น Cloud และ
  (7) ผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบอิสระของแฟ้มข้อมูลของท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้ตรามาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ อาจขายหรือโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์บางส่วนของบริษัทฯ ให้ หรือในทางกลับกันบริษัทฯ อาจมีแผนเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของ บริษัทฯ ในส่วนที่มีการขาย ได้มา หรือควบรวมกับบริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) อาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในเอกสารฯ ฉบับนี้
บริษัทฯ อาจกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของท่าน ให้ความเคารพในความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และปฏิบัติกับข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล หน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้กำหนดว่ามีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (Appropriate safeguards) อย่างไรก็ดี เมื่อใดก็ตามที่เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการประมวลผลนอกราชอาณาจักรไทย เราจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้กำหนด
8. สิทธิของท่าน
ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพสิทธิของท่าน และบริษัทฯ จะดำเนินการทันทีและให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของท่าน
สิทธิของท่านมีรายละเอียดดังนี้
 • สิทธิในการถอนความยินยอม ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลของท่านบนฐานความยินยอม ท่านอาจถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอการยืนยันว่าบริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลของท่านหรือไม่ มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่าน และรายละเอียดว่าบริษัทฯ มีการใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร
 • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล ในบางกรณี ท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลของท่านที่อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ ทั้งนี้เป็นสิทธิที่ใช้กับข้อมูลของท่านที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูลนี้ใช้เฉพาะกรณีซึ่งท่านให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล หรือต้องมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น
 • สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลโดยบริษัทฯ ในกรณีดังนี้ (ก) หากว่าบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลของท่านบนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ข) หากว่าบริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ด้านการตลาดโดยตรง หรือ (ค) หากว่าข้อมูลที่ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
 • สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลบางส่วนซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ แต่ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการขอให้ลบข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯ จะพิจารณาคำขออย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประมวลผลตามที่แจ้งไว้ข้างต้นและตามข้อกำหนดของ กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของท่าน
 • สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่านมีสิทธิระงับการประมวลผลข้อมูลของท่านในบางสถานการณ์ ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวจะเกิดขึ้นในกรณีที่ท่านได้โต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลของท่าน ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูล หากการประมวลผลข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งต้องมีการลบหรือทำลายแต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน ในกรณีที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านแต่ท่านขอให้เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือในกรณีที่บริษัทฯ ต้องใช้ข้อมูลของท่านในการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอเพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หากบริษัทฯ มีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่แก้ไขข้อมูลของท่านตามที่ท่านร้องขอ ท่านมีสิทธิให้บริษัทฯ บันทึกคำร้องของท่านไว้ในบันทึกของบริษัทฯ ในเรื่องการดำเนินการประมวลผลข้อมูล และ
 • สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนหากท่านเห็นว่าบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ท่านอาจใช้สิทธิใดๆ ของท่านในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเมื่อใดก็ได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิผ่านช่องทาง www.homepro.co.th/rights_request ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือใช้สิทธิอื่นใดของท่าน) แต่ทั้งนี้อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามแต่กรณีหากพบว่าคำขอของท่านไม่มีมูล มีการขอซ้ำ หรือมีจำนวนมากเกินจำเป็น อนึ่ง บริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอของท่านหากเป็นกรณีดังกล่าว
บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อช่วยให้บริษัทฯ ยืนยันการระบุตัวตนของท่าน และการใช้สิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่นใดของท่าน) ทั้งนี้เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลของท่านมีการเปิดเผยแก่บุคคลใดซึ่งไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลนั้น บริษัทฯ อาจติดต่อกับท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับคำขอของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตอบสนองคำขอของท่านอย่างรวดเร็ว
บริษัทฯ จะพยายามตอบสนองคำขอโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดภายในเวลา 30 วัน แต่ในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอหลายคำขอ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะแจ้งท่านและคอยรายงานความคืบหน้าของกรณีให้ท่านทราบ
9. การติดต่อบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับเอกสารฯ ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อดังนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย อีเมล: data_privacy@homepro.co.th
10. การแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารฯ
เอกสารฯ ฉบับแรกนี้จัดทำในเดือน [31 มีนาคม 2564] โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดตามที่แสดงไว้ใน “วันที่แก้ไขเพิ่มเติม” (ถ้ามี) ท่านสามารถขอรับเอกสารฯ ฉบับก่อนได้โดยติดต่อที่ data_privacy@homepro.co.th
บริษัทฯ อาจปรับปรุงแก้ไขเอกสารฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งประกาศการแก้ไขในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้การที่ท่านใช้บริการของบริษัทฯ ภายหลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านยืนยันการตกลงยอมรับของท่านต่อเอกสารฯ ฉบับนี้และส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขใด ๆ นั้น
ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารฯ อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารฯ นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ (www.homepro.co.th/data-privacy) สื่อประชาสัมพันธ์ในสาขา สื่อออนไลน์ หรือช่องทางการติดต่ออื่น