1284
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564
ชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระ
รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 100,000 บาท ต่อท่านตลอดรายการ
ชำระเต็มจำนวน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท ต่อท่านตลอดรายการ
ยอดใช้จ่ายสะสม / วัน (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
15,000 - 29,999.- 150.-
30,000 - 59,999.- 400.-
60,000 - 119,999.- 1,000.-
120,000. - ขึ้นไป 2,500.-
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ ท่าน/วัน

**จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท/ ท่าน/ตลอดรายการ

ผ่อนชำระ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท ต่อท่านตลอดรายการ
ยอดใช้จ่ายสะสม / วัน (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
25,000 - 49,999.- 200.-
50,000 - 99,999.- 500.-
100,000 - 199,999.- 1,500.-
200,000.- ขึ้นไป 4,000.-
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ ท่าน/เซลล์สลิป

**จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท/ ท่าน/ตลอดรายการ

เงื่อนไขการชำระเต็มจำนวนรับเครดิตเงินคืน
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนเมื่อใช้จ่ายผ่านโฮมโปรออนไลน์ www.homepro.co.th ลงทะเบียน SMS พิมพ์ HPE วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียน) ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.64 – 30 มิ.ย.64 จะได้รับเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด
 • เมื่อยอดใช้จ่ายสะสม 15,000 - 29,999 บาท/วัน รับเครดิตเงินคืน 150 บาท , ยอดใช้จ่ายสะสม 30,000 – 59,999 บาท/วัน รับเครดิตเงินคืน 400 บาท , ยอดใช้จ่ายสะสม 60,000 – 119,999 บาท/วัน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 120,000 บาทขึ้นไป/วัน รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ ท่าน/ วัน เฉพาะยอดชำระเต็มจำนวนต่อวัน
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง, Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินตามเซลล์สลิปที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
เงื่อนไขรวม
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้กรณีที่มีปัญหาขอให้ติดต่อกับผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆของธนาคาร
 • ธนาคาร และ โฮมโปร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และโฮมโปร เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 Mar 2022 - 31 May 2022
1 Mar 2022 - 31 May 2022
01 Mar 2022 - 30 June 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
01 Mar 2022 - 30 Jun 2022
01 Mar 2022 - 29 May 2022
09 May 2022 - 31 May 2022
01 Mar 2022 - 31 May 2022
01 May 2022 - 31 Jul 2022
01 Mar 2022 - 30 Jun 2022
01 May 2022 - 31 May 2022
01 May 2022 - 31 May 2022
01 May 2922 - 31 May 2022
01 May 2022 - 31 May 2022
07 May 2022 - 26 May 2022
01 May 2022 - 31 Jul 2022
01 Mar 2022 - 28 Feb 2023