สิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB และ CardX
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 มกราคม 2567 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 48,000 บาท*

พิเศษ เมื่อชำระเต็มจำนวน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 48,000 บาท*
ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
9,000 - 24,999 บาท 130 บาท
25,000-49,999 บาท 450 บาท
50,000-74,999 บาท 1,100 บาท
75,000-124,999 บาท 1,900 บาท
125,000-149,999 บาท 3,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
สะสมยอดใช้จ่ายตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป 8,000 บาท
ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์
ช้อปออนไลน์ พิมพ์ HPO1
วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)
เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน ชำระเต็มจำนวน
 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ที่ช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 จะได้รับเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้
 • เมื่อมียอดใช้จ่าย 9,000 - 24,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 130 บาท, ยอดใช้จ่าย 25,000 – 49,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 450 บาท, ยอดใช้จ่าย 50,000 – 74,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,100 บาท, ยอดใช้จ่าย 75,000 – 124,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,900 บาท, ยอดใช้จ่าย 125,000 – 149,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป / รายการส่งเสริมการขายนี้ รับเครดิตเงินคืน 8,000 บาท
 • จำกัดสิทธิ์สะสมยอดรับเงินคืนเพิ่ม 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,000 บาท / ท่าน / วัน และ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 48,000 บาท / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ HPO1 วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)
 • ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินสะสมต่อวันที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุล และหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนดภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • กรณีที่มีการลงทะเบียนและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่า 1 บัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน คาร์ดเอกซ์ และธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายสูงสุด โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่คงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของคาร์ดเอกซ์ และธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์ และธนาคารกำหนด
 • รายการที่ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ได้แก่ รายการแบ่งชำระ 0% ดีจัง และรายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป CardX/SCB EASY หรือ ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ หรือ ศูนย์บริการลูกค้า ลูกค้าไทยพาณิชย์ ร้านค้าเช่า, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี
เงื่อนไขรวม
 • บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หมายรวมถึงบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ร้านค้าที่ร่วมรายการทุกสาขา กรณีที่ผู้ถือบัตร เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมาพร้อมกันหลายรายการในช่วงเวลาเดียวกันภายใต้ร้านค้าที่ร่วมรายการทุกสาขาและ ช่องทางออนไลน์ทางคาร์ดเอกซ์ และ ธนาคารจะทำการตรวจสอบตามเงื่อนไขของรายการ และมอบสิทธิพิเศษที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือบัตรที่ปฏิบัติตามเงื่อนที่ คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมอื่นใดภายใต้ร้านค้า โฮมโปร, เมกาโฮม และพื้นที่จัดรายการในช่วงเวลาเดียวกัน
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทาง คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต แม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทาง คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร ก็ตาม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รายการแบ่งชำระ 0% ดีจัง และรายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรฯ ตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดแบ่งชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้คาร์ด เอกซ์ และธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่คาร์ด เอกซ์ และธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและคาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร จึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อ ร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของคาร์ดเอกซ์ และธนาคาร
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคารและร้านค้าที่ร่วมรายการ เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
 • ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตเสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอน
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1-29 FEBRUARY 2024
1 Apr 23 - 30 Jun 24