สิทธิพิเศษบัตรเครดิต ttb
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567
รับเครดิตเงินคืนรวม สูงสุด 65,000 บาท*
 • แบบชำระเต็มจำนวน : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท
ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000 – 29,999 บาท 150 บาท
30,000 – 49,999 บาท 550 บาท
50,000 – 69,999 บาท 1,200 บาท
70,000 – 99,999 บาท 2,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 3,000 บาท
หมายเหตุ: จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • แบ่งชำระ 0% pay plan นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท
ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000 – 29,999 บาท 200 บาท
30,000 – 49,999 บาท 650 บาท
50,000 – 69,999 บาท 1,300 บาท
70,000 – 99,999 บาท 2,100 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 3,500 บาท
หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
รายการแบ่งชำระ 0% pay plan เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ เงื่อนไขตามที่ร้านค้ากำหนด
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่ www.homepro.co.th หรือ แอปพลิเคชัน HomePro (การชำระเงินผ่านช่องทาง e-wallet ไม่เข้าร่วมรายการ) ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 67 – 31 พ.ค. 67
 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต แบบชำระเต็มจำนวน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม และแบบแบ่งชำระ 0% pay plan จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • สำหรับรายการแบ่งชำระ 0% pay plan นานสูงสุด 10 เมื่อมียอดแบ่งชำระขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • หากมีการยกเลิกบัตรเครดิต ttb ก่อนการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะต้องชำระหนี้คงเหลือทั้งหมดคืนธนาคารในคราวเดียว
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม ttb rewards plus จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้เครดิตเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝาก (ttb no fixed) จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิต ttb so smart
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย 0% pay plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ได้อีก
เงื่อนไขอื่นๆ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1-30 APR 2024
1 Apr 23 - 30 Jun 24
 
Chat icon