ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
visa
Swedish Thinking, Better Living
Mix&Match 30%
Special offer ลดราคาจัดเต็ม
Buy1 Get1 ของแถมสุดคุ้ม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิ์รับเงินคืนของรายการโปรโมชั่น Mix & Match
 1. สิทธิ์ในการรับเงินคืนจะต้องเป็นสินค้าที่ร่วมรายการและกลุ่มสินค้าตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น (รายละเอียดตามใบปลิว สื่อโฆษณา)
 2. ลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าที่ร่วมรายการและมีใบกำกับภาษี อยู่ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2564 โดยซื้อผ่านทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากอีเลคโทรลักซ์ เท่านั้น
 3. ในการขอรับเงินคืนรายการสินค้าทั้งหมดต้องอยู่ในใบกำกับภาษีเดียวกันและวันที่เดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถแยกได้
 4. การคำนวนการรับเงินคืน 10%, 15% และ 30% จะคิดคำนวนจากราคารวมที่ระบุในใบกำกับภาษีที่เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเท่านั้น และกรณีที่มีสินค้ามากกว่า 1 รายการที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่น Mix&Match ในกลุ่มสินค้าเดียวกัน บริษัทฯ จะคำนวณยอดเงินคืนจากรายการสินค้าที่มีมูลค่าสูงที่สุดในกลุ่มสินค้านั้นๆ
 5. บริษัทฯ จะดำเนินการในพิจารณาการคืนเงิน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ระบุ
 6. ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านช่องทางไลน์ของอีเลคโทรลักซ์ LINE: @ElectroluxTH-Care
 7. การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การรับเงินคืนจะต้องลงทะเบียนสินค้าทุกรายการในใบเสร็จนั้นๆ ภายในครั้งเดียวกัน ต่อ 1 ใบเสร็จ
 8. วันสุดท้ายในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การรับเงินคืน ลูกค้าต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น
 9. เอกสารประกอบในการยืนยันขอรับสิทธิ์การรับเงินคืน
 10. (9.1) สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่มีชื่อและนามสกุลตรงกับบัตรประชาชน หรือ Passport
  (9.2) ใบกำกับภาษีในการซื้อสินค้าอีเลคโทรลักซ์ โดยรายการสินค้าทั้งหมด ต้องอยู่ในใบเดียวกันและเป็นสินค้าที่ร่วมรายการนี้
  (9.3) ชื่อที่ระบุในใบกำกับภาษี ต้องเป็นชื่อและนามสกุลเดียวกันกับในบัตรประชาชน หรือ Passport
  (9.4) แนบรูปถ่ายฉลากสินค้าข้างกล่องของสินค้าหรือฉลากบนตัวสินค้าทั้งหมดที่ต้องการรับสิทธิ์
  (9.5) ในกรณีสินค้าที่รอการติดตั้งหรือจัดส่ง ให้แนบใบนัดติดตั้งประกอบ
  (9.6) การคืนเงินส่วนลด บริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าเท่านั้น
  (9.7) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีที่เอกสารไม่ครบตามที่กำหนดข้างต้น
 11. ขอสงวนสิทธิ์เพื่อบุคคลธรรมดาเท่านั้น ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคคล คณะบุคคล และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 12. สินค้าที่ซื้อจากรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ จะไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่เกิดจากเสียหายจากสาเหตุของคุณภาพสินค้าเท่านั้น
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามโปรโมชั่น 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ลูกค้าที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข และคำตัดสินเป็นของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือยกเลิกระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ