1284
ช้อปดีมีคืน ช้อปสินค้าบริการสูงสุด 30,000.-
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565

มาตรการ ‘ช้อปดีมีคืน’ เป็นกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลเสียภาษีเงินได้ ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่เกิน 30,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น

เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน
สินค้า และบริการที่ร่วมมาตรการ ช้อปดีมีคืน
 • สินค้า และ บริการ จากผู้ประกอบการภายในประเทศที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน
สินค้าที่ไม่ร่วมมาตรการ ช้อปดีมีคืน
 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
บุคลลที่สามารถใช้สิทธิ์ ‘ช้อปดีมีคืน’
 • ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกคนในปี 2565 ที่ยื่นภาษีในปี 2566 (ไม่เป็นนิติบุคคล)
เอกสารที่ต้องใช้ในการ ลดหย่อนภาษี
 • ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการ
ช่วยลดภาษีเงินได้ที่ต้องเสียลงได้ ตามอัตราภาษีเงินได้ของแต่ละบุคคล ดังนี้
อัตราภาษีเงินได้ ภาษีที่สามรถประหยัดได้
5% 1,500
10% 3,000
15% 4,500
20% 6,000
25% 7,500
30% 9,000
35% 10,500
วิธีการออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อช้อป online

เมื่อเข้าขั้นตอนการจ่ายเงิน (Payment) คลิกที่ ‘เลือกรายการที่อยู่ออกใบกำกับภาษี’ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
18 Aug 2022 - 20 Aug 2022
19 Aug 2022 - 28 Aug 2022