ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
visa
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB JCB Platinum
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
รับเครดิตเงินคืน 5%

(สูงสุด 600 บาท/บัตร/เดือน หรือรวมสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตเจซีบี ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

เงื่อนไขรายการโปรโมชัน
  • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB JCB Platinum (“ผู้ถือบัตร”) ที่มียอดชาระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB JCB Platinum (“บัตรเครดิต”) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 แบบเต็มจำนวน ที่โฮมโปรออนไลน์
  • ยอดที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน เพื่อรับเครดิตเงินคืน 5%
  • สงวนสิทธิ์จำกัดยอดเครดิตเงินคืน 5% สูงสุด 600 บาท/บัตร/เดือน และรวมสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท/บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้ตามเงื่อนไขที่กาหนด ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
  • ยกเว้นการซื้อสินค้าแบบผ่อนรายการผ่อนชาระ SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung, การเติมเงินกระเป๋าทรูมันนี่ วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต, การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชาระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชาระตามข้อกาหนดของธนาคาร และปฎิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคาร และ JCB Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกาหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคาตัดสินของธนาคาร และ JCB Thailand เป็นที่สุด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจาหน่าย และ/หรือ การนาเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชารุด บกพร่อง ของสินค้าและ/หรือการให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้าและ/หรือการให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดกรุณาติดต่อสอบถามร้านค้า/ผู้ให้บริการนั้นโดยตรง
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิต ได้ที่ SCB CALL CENTER โทร 0-2777-7777
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 Jan 2022 - 28 Feb 2022
1 Jan 2022 - 28 Feb 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
1 Jan 2022 - 31 Mar 2022
11 Jan 2022 - 26 Jan 2022
01 Mar 2021 - 28 Feb 2022
1 Jan 2022 - 31 Mar 2022
1 Jan 2022 - 31 Jan 2022
1 Jan 2022 - 31 Mar 2022