1284

สิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565
เฉพาะชำระเต็มจำนวน
รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40,000 บาท / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ยอดใช้จ่ายสะสม / วัน (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
15,000 - 29,999 บาท 150 บาท
30,000 – 59,999 บาท 400 บาท
60,000 – 119,999 บาท 1,000 บาท
120,000 บาทขึ้นไป 2,500 บาท
เฉพาะผ่อนชำระ
รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท*/ ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ยอดแบ่งจ่าย / เซลล์สลิป (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
25,000 - 49,999 บาท 250 บาท
50,000 – 99,999 บาท 600 บาท
100,000 – 199,999 บาท 1,500 บาท
200,000 บาทขึ้นไป 4,000 บาท
เงื่อนไขกำรรับเครดิตเงินคืนชำระเต็มจำนวน
 • สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชาระเต็มจานวนผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th โดยลงทะเบียน SMS พิมพ์ HPB วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 จะได้รับเครดิตเงินคืนตามจานวนที่ธนาคารกาหนด
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 15,000 - 29,999 บาท/วัน รับเครดิตเงินคืน 150 บาท , ยอดใช้จ่ายสะสม 30,000 – 59,999 บาท/วัน รับเครดิตเงินคืน 400 บาท , ยอดใช้จ่ายสะสม 60,000 – 119,999 บาท/วัน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท , ยอดใช้จ่ายสะสม 120,000 บาทขึ้นไป/วัน รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท • จากัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ ท่าน/ วัน และจากัดการให้เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รายการผ่อนชาระ SCB ดีจัง, Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินตามเซลล์สลิปที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนามารวมกันได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ และกรณีที่มีการลงทะเบียนและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่า 1 บัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายสูงสุด โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชาระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชาระตามข้อกาหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
เงื่อนไขกำรรับเครดิตเงินคืนผ่อนชำระ
 • สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th โดยลงทะเบียน SMS พิมพ์ HPD วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564
 • เมื่อมียอดแบ่งจ่าย 25,000 - 49,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท , ยอดแบ่งจ่าย 50,000 – 99,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท , ยอดแบ่งจ่าย 100,000 – 199,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท , ยอดแบ่งจ่าย 200,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท • จากัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ ท่าน/ เซลล์สลิป หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนจะคานวณจากยอดผ่อนชาระต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กาหนด เมื่อผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยอดแบ่งจ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขจะไม่ถูกนามาคานวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน รวมทั้งยอดแบ่งจ่ายในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนามารวมกันได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ และกรณีที่มีการลงทะเบียนและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่า 1 บัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายสูงสุด โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • รายการ Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
เงื่อนไขรวม
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นามาคานวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชาระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชาระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกาหนดผ่อนชาระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกาหนดชาระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชาระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจานวน
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชาระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชาระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชาระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกาหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกาหนด ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้กรณีที่มีปัญหาขอให้ติดต่อกับผู้จาหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆของธนาคาร
 • ธนาคาร และ โฮมโปร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกาหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคาตัดสินของธนาคาร และโฮมโปร เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 Mar 2022 - 31 Dec 2022
1 Mar 2022 - 31 Dec 2022
01 Jul 2022 - 31 Dec 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
01 Jul 2022 - 31 Dec 2022
01 Aug 2022 - 31 Aug 2022
01 Mar 2022 - 28 Feb 2023